การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยทำการตรวจวัดในโครงการต่างๆ  ครอบคลุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้
        - ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา
        บริษัท ซีคอท จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในหลายรูปแบบ  ทั้งการตรวจวัดแบบ Manual/Wet Method ตลอดจนแบบต่อเนื่อง ด้วย Analyzer  รวมถึงการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา    วิธีการตรวจวัดที่ทางบริษัทใช้เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือตามกฏหมายกำหนด
        อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีการสอบเทียบเครื่องมือตามที่ U.S. EPA กำหนดเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าผลการตรวจวัดมีความถูกต้อง
        พารามิเตอร์ด้านคุณภาพอากาศที่บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการ  เช่น
          - Particulate Matter ได้แก่ TSP
            PM-10 และ PM-2.5
          - Nitrogen Dioxide
          - Carbon Monoxide
          - Sulfur Dioxide
          - Ozone
          - Volatiled Organic Compounds
          - Hydrocarbon
          - Total Hydrocarbon, Methane
             และ Non-methane
          - Trace Metals
        เป็นต้น
 
        พารามิเตอร์ด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่
          - ความเร็วลม
          - ทิศทางลม
          - อุณหภูมิ
          - ความชื้นสัมพัทธ์
          - ปริมาณน้ำฝน
          - ความดันบรรยากาศ
          - การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
        เป็นต้น
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.