การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน  โดยได้รับความ  ไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ทำการตรวจวัดในโครงการต่างๆ  ครอบคลุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้
        - ตรวจวัดคุณภาพดิน/กากตะกอนและSoil-Gas
ตรวจวัดคุณภาพดิน/กากตะกอนและSoil-Gas
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547 โดยครอบคลุมพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ระเหย (VOC) ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก เป็นต้น รวมทั้งการทดสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน Soil-Gas กรณีมีการรั่วของสารเคมีลงสู่ดิน หรือ การรั่วไหลของถังเก็บสารเคมีใต้ดิน - ท่อต่างๆ หรือ การตรวจสอบหลังการ Clean up
 
       นอกจากนี้ ยังมีบริการทดสอบสารอนินทรีย์อันตราย และ สารอินทรีย์อันตราย (TTLC/STLC) ในกากตะกอน กากของเสีย หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ด้วย
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.