การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและด้านอุตุนิยมวิทยา
(Ambient Air Quality Monitoring And Meteorological Station Audit)
        บริษัท ซีคอท จำกัด เป็นหน่วยงานอิสระ (Third Party) รายแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมควบคุมมลพิษ  ให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541  จนถึงปัจจุบัน  โดยเป็นการทำทั้ง System Audit และ Performance Audit  โดยครอบคลุมพารามิเตอร์ตรวจวัดดังนี้
          - Oxides of Nitrogen (NO-NO2-NOX)
          - NO2 Converter Efficiency
          - Carbon Monoxide
          - Sulfur Dioxide
          - Ozone
          - Hydrocarbon - Methane และ Non methane HC
          - Automatic PM-10 Dust Monitor
          - Hi-Vol Sampler และ PM-10 Hi-Vol Air Sampler
          - Wind speed/Wind direction (2D และ 3D)
          - Barometric Pressure
          - Temperature
          - Solar Radiation
          - Relative Humidity
          - Rain Guage
 
        นอกจากนี้  บริษัท ซีคอท จำกัด  ยังทำการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา  ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในปี พ.ศ.2544-2545 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงริมถนน ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงของหน่วยงานเอกชนด้วย ในปี 2556  วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของสถานีวัดคุณภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยาที่บริษัท ซีคอท จำกัด ใช้เป็นไปตามข้อกำหนด US EPA ที่ระบุไว้ใน Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems, Vol. II Part 1 Ambient Air Monitor Program Quality System Development และ Vol. IV Meteorological Measurements
        
       
 
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.