การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/HIA)
        บริษัท ซีคอท จำกัด รับศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการประเภทต่างๆที่ถูกกำหนดให้จัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2-3 พ.ศ. 2556 และ ฉบับที่ 4-6 พ.ศ. 2557  โดยทำการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทั้งจากโครงการ  การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และนำข้อมูลทั้งหมดมาประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการดำเนินการโครงการ  และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)เพื่อพิจารณาต่อไป  
        บริษัท ซีคอท จำกัด มีประสบการณ์จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการต่างๆ ดังนี้
        1. โรงงานอุตสาหกรรม
            - อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
            - อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพ
              ก๊าซธรรมชาติ
            - อุตสาหกรรมเหล็กและ/หรือเหล็กกล้า
            - อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับ
              น้ำตาล
        2. นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ
           อุตสาหกรรม
        3. โรงไฟฟ้าพลังความร้อน/โรงไฟฟ้า
           พลังความร้อนร่วม
        4.  ท่าเรือพาณิชย์
        5.  สนามบินพาณิชย์

        รวมทั้งการศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฎิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.