การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของ
ระบบติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศ
จากปล่องอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Emission Monitor Certification and Audits)
 


        โรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งที่ติดตั้งระบบติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS) มาตั้งแต่ต้น  หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  มาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2544  ที่ระบุให้โรงงานบางประเภท  บางขนาดต้องติดตั้งระบบ CEMS  และรายงานผลต่อหน่วยราชการนั้น  จะมั่นใจได้อย่างไรว่า  ระบบ CEMS ที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะที่แท้จริงของแต่ละปล่อง
       
        บริษัท ซีคอท จำกัด  มีการให้บริการด้านการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบ CEMS  โดยเป็นหน่วยงานอิสระ (Third Party) แรกที่ให้บริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2541  และจนถึงปัจจุบัน  จำนวนระบบ CEMS ที่บริษัท ซีคอท จำกัด  ทำการตรวจสอบความถูกต้องหรือทำ QA/QC มีเป็นจำนวนมากกว่า 700 CEMS  ซึ่งประกอบไปด้วย Oxides of Nitrogen, Sulfur Dioxide, Carbon Monoxide, Oxygen/Carbon Dioxide, Flow Rate และ Opacity Monitor
 
 

        สำหรับโรงงานที่เพิ่งติดตั้งระบบ CEMS  บริษัท ซีคอท จำกัด มีบริการจัดทำ Test Protocol  สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMS  การทดสอบ Relative Accuracy Test Audit (RATA) และ Calibration Drift  เพื่อเป็นการตรวจรับระบบ CEMS หลังการติดตั้ง  ส่วนโรงงานที่ติดตั้งระบบ CEMS อยู่แล้ว  บริษัท ซีคอท จำกัด มีบริการด้าน Quality Assurance สำหรับระบบ CEMS และ Quarterly Audit (RATA, RAA/CEA) ตาม Appendix F, 40 CFR 60
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด สามารถทำการ Certify ระบบ CEMS ที่ตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ  ได้แก่
          - Oxygen และ Carbon Dioxide monitors
          - Oxides of Nitrogen monitors
          - Total Reduced Sulfur Cpd. Monitors
          - Flow rate monitor
          - Sulfur Dioxide monitors
          - Carbon Monoxide monitors
        รวมทั้งการทำ Correlation ระหว่าง Opacity monitors และ RM Manual Particulate Matter  โดยใช้วิธีการของ US EPA ซึ่งเป็นวิธีที่หน่วยราชการใช้เป็นแนวทางอ้างอิง  ตามที่ปรากฏใน Appendix B, 40 CFR 60  เช่น PS-2, PS-3, PS-4, PS-5,   PS-6 และ PS-11  เป็นต้น
 
        ในการทำ CEMS Certify หรือ Quarterly Audit นั้น  บริษัท ซีคอท จำกัด  ใช้ CEMS Mobile Unit ของบริษัท  ซึ่งภายในติดตั้งด้วยเครื่องมือตรวจวัดที่ครบถ้วนสมบูรณ์  รวมทั้งระบบ DAS และ
ซอฟท์แวร์ที่บริษัท ซีคอท จำกัด  พัฒนาขึ้นเอง  เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล Real-time และปรับค่า Drift และ Bias ขณะทำการทดสอบ  เพื่อให้ทราบผลในทันทีหลังจากสิ้นสุดการทดสอบ  ในแต่ละวัน
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.