การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน  โดยได้รับความ  ไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ทำการตรวจวัดในโครงการต่างๆ  ครอบคลุมคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม ดังนี้
        - ตรวจวัดมลพิษที่ระบายจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่อง
การตรวจวัดมลพิษที่ระบายจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่อง
        บริษัท ซีคอท จำกัด  มีรถ Mobile CEM Laboratory ที่สามารถตรวจวัดมลพิษที่ระบายจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกมาแบบ real time ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการตรวจวัด และทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาประเมินการระบายมลพิษ เพื่อดูประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลพิษ หรือเพื่อทดสอบการ Tuning ค่าการระบายมลพิษได้อย่างรวดเร็ว
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.