การจัดอบรม สัมมนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการจัดอบรม  สัมมนา  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจั ดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ  ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ  การใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางด้านการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ-เสียง-ความเสี่ยงด้านอันตรายร้ายแรง  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีเนื้อหาอ้างอิงตามหลักการที่กฎหมายกำหนดหรือสากลยอมรับ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด มีอุปกรณ์เครื่องมือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย  ครอบคลุมทั้งด้านอากาศ อุตุนิยมวิทยา ปล่องระบายอากาศ เสียง ฯลฯ  และซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการจัดการและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.