บริษัท ซีคอท จำกัด
 
           บริษัท ซีคอท จำกัด ก่อตั้งในปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และงานบริการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการ ในช่วงแรกของการดำเนินการ บริษัท ซีคอท จำกัด เน้นงานด้านการให้คำปรึกษาการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และการประเมินความเสี่ยงภัยจากโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
Mobile CEM Laboratory
ต่อมาจึงขยายขอบเขตงานบริการด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านคุณภาพอากาศ ดังนั้น จึงเป็นบริษัทแรกๆ ที่ให้บริการให้คำปรึกษาด้านคุณภาพอากาศโดยเฉพาะ ซึ่งรวมทั้งการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์พร้อมๆ ไปกับการให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 
             ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา บริษัท ซีคอท จำกัดได้เพิ่มศักยภาพ และพัฒนางานด้าน สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพอากาศ และเทคโนโลยีด้านการประเมินความเสี่ยงภัยมาเป็นลำดับ
             บริษัท ซีคอท จำกัด  ได้ริเริ่มการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์  การประเมินอันตรายร้ายแรง/เสี่ยงภัย โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารเคมี/สารไวไฟ  การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ และยังเป็นบริษัทแรกที่ทำการตรวจสอบความถูกต้อง (Audit) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศให้กับหน่วยงานราชการ และตรวจสอบความถูกต้องของระบบติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องจากปล่องระบาย (CEMS Certification Test/Auditing) รวมทั้งการทำ Emission Perfomance Test ให้กับโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก
             บริษัท ซีคอท จำกัด บริหารงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน มอก. 17025-2548(ISO/IEC 17025:2005) ซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม-อากาศ-น้ำ-ดิน-ตลอดจนสารมลพิษอื่นๆ
ในส่วนของการให้บริการตรวจวัด และวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ นอกจากอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทั่วไป ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศเสียแล้ว บริษัท ซีคอท จำกัด    ยังมีรถติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ จำนวน 5 คัน และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกึ่งถาวรอีก     20 ชุด สำหรับงานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง หรือการตรวจวัดอากาศเสียจากปล่องอย่างต่อเนื่อง
            บริษัท ซีคอท จำกัด ยึดมั่นนโยบายให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของงานบริการ  การตรงต่อเวลา และการยึดมั่นในความถูกต้องสอดคล้องทางวิชาการ  บริษัท ซีคอท จำกัด ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถโดยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานยิ่งขึ้นไปโดยไม่หยุดนิ่ง
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
  Last Update  13 June 2014
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.