การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน  โดยได้รับความ  ไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ทำการตรวจวัดในโครงการต่างๆ  ครอบคลุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้
        - ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด  ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการที่กำหนดโดย NIOSH, OSHA และ ACGIH พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัดมีดังนี้
 
        - เสียง
        - ความร้อน
        - แสงสว่าง
        - ความสั่นสะเทือน

        - อื่นๆ  เช่น  ฝุ่น สารเคมี

          ไอสารอินทรีย์ 

          กรด-ด่าง  ฝุ่นโลหะ  สารฆ่าแมลง 
        เป็นต้น
 
บริษัท ซีคอท จำกัด ยังมีบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor Air Quality)ด้วย
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.