โครงการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด  ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานโครงการศึกษาต่างๆ และเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์เครื่องมือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนงานศึกษาวิจัยให้มีความถูกต้อง 
 
การศึกษาและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

        บริษัท ซีคอท จำกัด ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับจัดการสิ่งแวดล้อม

        บริษัท ซีคอท จำกัดให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานและกฏหมายของประเทศไทย โดยระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาแล้วได้แก่ ฐานข้อมูลการระบายมลพิษจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ SO2 NOx PM และฐานข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกำเนิดแบบฟุ่งกระจาย(Fugitive Emission) เป็นต้น
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.