การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
 
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด มีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานโครงการศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมแบบต่างๆ ทำให้สามารถเลือกใช้แบบจำลองที่เหมาะกับงานศึกษาแต่ละชนิด  การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการมีดังนี้
 
- การประเมินคุณภาพอากาศ   โดยแบบจำลองทาง  คณิตศาสตร์ ATDM, ISC,   MPTER, RTDM, PAL, VALLEY, OCD, CALMET/  CALPUFF, HIWAY2 และ   METPRO เป็นต้น
 
- การประเมินเรื่อง EIA/HIA
 
- การประเมินระดับความดังของเสียง โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ STAMINA/OPTIMA
  และ INM เป็นต้น
 
 
- การประเมินความเสี่ยงและอันตราย โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ DEGADIS, CAMEO,
  PHASTProfessional  และ SAFETIMicro
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.