หน่วยงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
หน่วยงาน
เว็บไซด์
1
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4
กระทรวงอุตสาหกรรม
5
กระทรวงแรงงาน
6
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
7
กระทรวงสาธารณสุข
8
กรมควบคุมมลพิษ
9
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ      สิ่งแวดล้อม
12
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
13
กรมโยธาธิการและผังเมือง
14
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
15
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจรกระทรวงคมนาคม
16
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
17
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
18
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
19
กรมอุตุนิยมวิทยา
20
องค์การจัดการน้ำเสีย
21
สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)
22
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
23
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
24
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25
กรมทรัพยากรธรณี
26
US.EPA
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
  Last Update  13 June 2014
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.