ประกาศรับสมัครงาน

     บริษัท ซีคอท จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ บริษัทซีคอทฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การตรวจวัดอากาศเสียจากปล่องโรงงาน/ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจำสำนักงาน
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากจบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) 3-5 ปี
 • หากเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านน้ำ/อากาศ/กากของเสียจะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานด้านการติดต่อสื่อสาร และงานเอกสาร สามารถใช้งาน MS Office และภาษาอังกฤษได้ดี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้ี
 • มีประสบการณ์ในด้านการตรวจวัดอากาศจากปล่อง หรืออากาศในบรรยากาศ
 • หากขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง นักเคมี
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาเคมี/สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หรือทางเคมี และมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025 : 2005)
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือ GC หรือ GC/MS และเครื่องมือพื้นฐานของห้องปฏิบัติการเคมี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และมีทักษะการประสานงานที่ดี
 • หากมีที่พักใกล้บริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า เครื่องมือวัด เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเครื่องกลหรืออื่นๆ
 • มีความขยัน อดทน เรียนรู้งานได้เร็ว และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อม สอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือการเรียน รด. แล้ว
 • สามารถออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้ มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งพนักงานขับรถ 2 ปีขึ้นไป หากมีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัคร : ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารการสมัครงาน มาที่แผนกบริหารงานบุคคล
บริษัท ซีคอท จำกัด
เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-959-3600 โทรสาร : 02-959-3535
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
  Last Update  13 June 2014
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.