โครงการอ้างอิง

 
  • โครงการศึกษาสถานภาพการปนเปื้อนสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • โครงการศึกษาศักยภาพการรองรับสารมลพิษทางอากาศ บริเวณพื้นที่มาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  • โครงการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนในอาคาร และสำรวจและประเมินราคาเพื่อปรับปรุงในบริเวณพื้นที่ เขต NEF 30 ถึง NEF 40 โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  • โครงการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และ หน่วยงานเอกชน

  • โครงการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  • โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสนามบินต่างๆ เช่น สนามบินดอนเมือง สนามบินภูเก็ต เป็นต้น

  • โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงปิโตรเคมี โรงเหล็ก โรงปูนซีเมนต์ เป็นต้น

  • โครงการศึกษาการลดปริมาณการระบาย SO₂ และ NOₓ นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  • โครงการศึกษาปริมาณการระเหยของสารปรอท และ โลหะหนัก จากกระบวนการเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ

  • การศึกษาด้านการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียงของสนามบินต่างๆ
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.