การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
        บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน  โดยได้รับความ  ไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ทำการตรวจวัดในโครงการต่างๆ  ครอบคลุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้
        - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย/น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน/น้ำทะเล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย/น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน/น้ำทะเล
        บริษัท ซีคอท จำกัด สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำทะเล ทั้งด้านคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา โดยใช้วิธีการทดสอบมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ U.S. EPA, ASTM, APHA-AWWA-WEF พารามิเตอร์ที่บริษัท ซีคอท จำกัด ให้บริการตรวจวัดสามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้
        - Physical and Aggregate Properties
        - Heavy Metals
        - Aggregate Organics
        - Individual Trace Organics
        - Inorganic Non-metallic Constituents
        - เป็นต้น
รวมทั้งมีบริการสำรวจด้านระบบนิเวศทางน้ำ (Aquatic Ecosystem)ด้วย
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.