ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Laboratory Services)
 
การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในการทดสอบ
(Quality Assurance and Quality Control, QA/QC)
        ห้องปฏิบัติการทดสอบฯได้ตระหนักถึงคุณภาพของการทดสอบและบริการอยู่เสมอ ดังนั้นจึงมีการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ผลทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ จึงมีการกำหนดนโยบายและแผนการทำ QA/QC ขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นห้องปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory Practice Standard, GLPs) โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
 
    1. ขั้นตอนในการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Program)
        โดยกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนก่อนการทดสอบตัวอย่างมีความถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งประกอบด้วย
    - การจัดการตัวอย่าง โดยใช้ใบรับ-ส่งตัวอย่าง (Chain of Custody) เพื่อระบุรหัสตัวอย่าง ลักษณะ
       ตัวอย่าง พารามิเตอร์ที่ทดสอบ และการเก็บรักษาก่อนนำไปทดสอบ
 
      - การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ ตามช่วง
       เวลาที่กำหนด (Instrument Calibration) รวม
       ทั้งมีการบำรุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพ
       พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
      - มีการทวนสอบ (Verification) เครื่องมือและ
       อุปกรณ์ด้วยวัสดุและสารมาตรฐานอ้างอิง
      - การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของวิธีทดสอบ
       (Method Validation)
      - การจัดทำเอกสารวิธีทดสอบ วิธีใช้เครื่องมือ
       (Standard Operation Procedures, SOPs)
      - การบันทึกผลทดสอบและการจัดเก็บข้อมูลให้
       สามารถตรวจสอบกลับได้
      - มีแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
       (Internal Audit Program)
 
 
   2. ขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Program)
       โดยกิจกรรมที่กระทำเพื่อให้ทุกขั้นตอนระหว่างการทดสอบมีความถูกต้อง และลดความผิดพลาดในการทดสอบ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
        2.1 การควบคุมคุณภาพภายนอก (External Quality Control)
                - การทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing, PT)
                - การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparison)
                - การ Preserved ตัวอย่างอย่างถูกวิธี
        2.2 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) โดยควบคุมตั้งแต่การรับตัวอย่าง จนถึงการรายงานผล การทดสอบ Blank ต่างๆ QC Sample CRM หรืออื่นๆ แล้วแต่ประเภทการทดสอบ
 
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.