ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Laboratory Services)
 
 
 
- ความเป็นมา (About Us)
- ความสามารถในการทดสอบคุณภาพอากาศ (Air Testing Capabilities)
- ความสามารถในการทดสอบคุณภาพน้ำ (Water Testing Capabilities)
- การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในการทดสอบ (Quality Assurance and Quality Control)
- การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำหนด มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)
- ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบพร้อมขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง (Certification of Laboratory Accreditation & Scope of Accreditation for Testing)
 
การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำหนด มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)
 
 
        ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซีคอท จำกัด มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านคุณภาพและการทดสอบอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทดสอบตาม มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ในขอบข่ายคลอบคลุมงานด้านน้ำและอากาศ (Ambient-Stack-Workplace)
 
 
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.