ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Laboratory Services)
 
 
 
ความสามารถในการทดสอบคุณภาพน้ำ (Water Testing Capabilities)
        นอกจากการบริการทดสอบคุณภาพอากาศแล้ว ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ยังมีความสามารถและประสบการณ์ด้านการทดสอบคุณภาพน้ำ โดยให้บริการทดสอบคุณลักษณะต่างๆ ของตัวอย่างน้ำดี-  น้ำเสีย (Water-Wastewater) น้ำผิวดิน (Surface Water) น้ำบาดาล (Ground Water) น้ำทะเล และกากตะกอน (Sludge) ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และจุลชีววิทยา
        วิธีการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ  ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง ได้แก่ U.S.EPA  ASTM และ APHA-AWWA-WEF เป็นต้น  สารมลพิษทางน้ำที่ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ให้บริการทดสอบ ได้แก่
 
1.  Physical and Aggregate Properties
   - Alkalinity/Acidity
   - Color
   - Conductivity
   - Hardness
   - Salinity
   - Suspended Solids
   - Temperature
   - Total Dissolved Solid
   - Total Solids
   - Turbidity
 
2.  Heavy Metals
    Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Zn
 
3.  Aggregate Organics
   - BOD
   - COD
   - Formaldehyde
   - Oil & Grease
   - Phenols
   - TOC
 
4.  Individual Trace Organics
   - BTEX
   - Pesticides
   - SVOCs
   - Total Petroleum Hydrocarbons
   - VOCs
 
 
5.  Inorganic Non-methalics Constituents
   - Chloride
   - Dissolved Oxygen
   - Fluoride
   - Free chlorine
   - Nitrogen-Ammonia
   - Nitrogen-Nitrate
   - Nitrogen-Nitrite
   - Nitrogen-Organic
   - Nitrogen-TKN
   - Permanganate value
   - Phosphate
   - Sulfate
   - Sulfide
และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
 
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.