ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Laboratory Services)
 
 
 
ความสามารถในการทดสอบคุณภาพอากาศ (Air Testing Capabilities)
        บริษัท ซีคอท จำกัด เป็นหน่วยงานเอกชนลำดับต้นๆ ของประเทศไทยที่เริ่มดำเนินงานด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และได้พัฒนาวิธีการตรวจวัดใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในการรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ได้แบ่งการทดสอบคุณภาพอากาศออกเป็น 3 ประเภท คือ
 
        1. การทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศเสีย (Emission Stack testing)
        2. การทดสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Testing)
        3. การทดสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Environment Testing)
 
        ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ เลือกใช้วิธีที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และหน่วยงานราชการ ถูกหลักวิชาการ และเป็นวิธีมาตรฐานระดับสากลที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น U.S. EPA  NIOSH  OSHA  JIS และ Intersociety Committee เป็นต้น โดยครอบคลุมถึงสารมลพิษทางอากาศต่างๆ ดังนี้
        -  Carbon Monoxide (CO)
        -  Chlorine (Cl₂)
        -  Hydrochloric Acid (HCl)
        -  Hydrogen Fluoride (HF)
        -  Hydrogen Sulfide (H₂S)
        -  Oxides of Nitrogen (NOx)
        -  Ozone (O₃)
        -  Particulate Matter (TSP/PM10/CPM)
        -  Sulfur Dioxide (SO₂)
        -  Sulfur Trioxide (SO₃)/Sulfuric Mist (H₂SO₄)
        -  Total Reduced Sulfur (TRS)
        -  Trace Metals ต่างๆ
        -  Volatile Organic Compounds (VOCs) โดยใช้ Sorbent Tubes, Sampling Bags และ Canisters และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
 
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.