ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Laboratory Services)
 
 
 
ความเป็นมา (About Us)
        ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินงานภายใต้ฝ่ายปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Laboratory Division) ของบริษัท ซีคอท จำกัด ได้ให้บริการด้านการทดสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานของนักเคมี และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านน้ำ อากาศ และ กากของเสีย ห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท ซีคอท จำกัด ขึ้นทะเบียนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-239  โดยได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์สารมลพิษในน้ำ/น้ำทิ้ง และอากาศ รวมทั้งสิ้น 81 ชนิด และมีการบริหารงานและการดำเนินการอย่างเป็นมืออาชีพที่ดี (Good Professional Practice) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมั่นใจแก่ลูกค้า   ทั้งในด้านคุณภาพผลทดสอบและการบริการ
 
        ในส่วนของบุคลากรนั้น บุคลากรของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้เครื่องมือเฉพาะ ที่ทำการทดสอบ ประเมิน/ทบทวนผล ล้วนมีความสามารถและศักยภาพสอดคล้องกับงาน โดยมีคุณวุฒิ การฝึกอบรม ประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง และยังเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญอย่างสม่ำเสมอ
 
        อุปกรณ์และเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการทดสอบมีความทันสมัย ถูกต้องเที่ยงตรง ดำเนินการสอบเทียบตามแผนการสอบเทียบประจำปี จากหน่วยงานสอบเทียบภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025-2548
(ISO/IEC 17025:2005)  หรือที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศจากหน่วยงานรับรอง เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  เป็นต้น  รวมทั้งการสอบเทียบภายในของห้องปฏิบัติการทดสอบที่สามารถดำเนินการได้เอง เช่น
การสอบเทียบเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS)  เครื่อง Gas Chromatograph (GC) เครื่องชั่ง  และเครื่องแก้วเชิงปริมาตร เป็นต้น
 
 
        ด้วยศักยภาพที่กล่าวมาข้างต้น  ทำให้ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท   ซีคอท จำกัด มีความหลากหลายในด้านงานทดสอบที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 
For more information, please call +66 (0) 2959-3600
                                           fax +66 (0) 2959-3535
Copyright 2003 SECOT Co.,Ltd. All Rights Reserved.